Posted by: antyx | November 30, 2012

The extra-terrestrial intelligence hypothesis [part 3]


ufo3

Μια πρόσφατη θέαση αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου στην Κρήτη το 2010


Αυτή η σειρά άρθρων αποτελεί μια αέναη αναζήτηση για απαντήσεις και συμπεράσματα που αφορούν την θεώρηση υπάρξης εξωγηνινης νοϋμοσυνης, ένα αντικείμενο πολύ παρεξηγημένο και που επιστήμονες διστάζουν να εξετάσουν με σοβαρότητα. Μέσα απο την αναζήτηση αυτή έχω ξεχωρίσει αρκετούς ερευνητές / συγγραφείς όπως οι Jaquees Vallee, Alan Heinek, Budd Hopkings και John Mack κ.α. Συγκεκριμένα ο Vallee, ένας επιστημόνας με εκτενές ερευνητικό έργο έχει καταφερεί να προσσεγγίσει το αντικείμενο της Ουφολογίας αρκετά ανοιχτά και μη συμβατικά. Διαφωνεί με τον όρο “Extra Terrestrial” εως απλά επισκέπτες από άλλους πλανήτες. Αναγνωρίζει πως η κοινωνία είναι αρκέτα ανώριμη ώστε να κατανοήσει την πραγματική φύση των περιέργων μεταφυσικών φαινομένων και τις μαρτυρίες όσων βιώσαν μια θέαση ή απαγωγή. Ισχυρίζεται ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι αρκετά πιο σύνθετο και πέρα απο την δυνατότητα κατανοήσης μας σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επιστημονικές μας γνώσεις.

Οι υποθέσεις και τα συμπεράσματα του J. Vallee στο φάσμα της Ουφολογίας υπερβαίνουν τις σύνηθες κοινωνικές αντιλήψεις. Τους ονομάζει Ultra Terrestrials, που τους καθιστά διαφορετικούς όχι μόνο από το που έρχονται χωρικά αλλά και από πιο επίπεδο πραγματικότητας ή διάστασης. Οι πρόφατες κοσμολογικές διαπιστώσεις της λεγόμενης “Νέας Κοσμολογίας” και Αστροφυσικής αναγωρίζει έστω και θεωρητικά ότι η μεταφορά σε χρόνο είναι δυνατή καθώς και η υπάρξη πολλαπλών διαστάσεων. Αρχίζουμε λοιπόν ότι πιθανόν μια εξελεγμένη νοϋμοσυνη θα είναι σε θέση να μετασχηματίζει τον χρόνο, τον χώρο και την βαρύτητα. Λαβμάνοντας υπόψιν τις μαρτυρίες θεασεων επιβεβαιώνουν την υπόθεση αυτή. Ο J. Vallee ακολουθεί μια αυστηρή επιστμονική προσσέγγιση στο θέμα, βγάζοντας συμπεράσματα από την ανάλυση στατιστικών δεδομένων και την συλλογή στοιχείων. Μας συστήνει την εννοια ενός “σύστηματος έλεγχου” που επιβάλουν οι επισκέπτες μας, που με την σειρά μας το ανάγουμε συνήθως σε συμβολικό και μυθολογικό πλαίσιο. Προσπαθεί να κρατήσει μια απόσταση από απλουϊστικές προσσεγισεις που συντάμε συνήθως στην Ουφολογία. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο κλάδος αυτός προκαλεί σύνχηση και συναντάμε ψευδοεπιστημονικές προσσεγγίσεις. Έτσι υπάρχει μια δυσκολία ακόμη να αντιμετωπίσει η κοινωνία το θέμα αυτό σοβαρά.

Η κοινωνία έχει την ανάγκη για την αίσθηση ασφάλειας και μια παραδοχή των Κυβερνήσεων για γνώση έστω και μέρους της αλήθειας για υπάρξη μη εξωγηινων πολιτισμων θα προκαλούσε την αποσταθεροποίηση των κοινωνικών δομών.Υπάρχει πλήθος επίσημων κυβερνητικών εγγράφων που αποδικνύουν την συγκάληψη των παράξεξων αυτών φαινομένων, κάτι πέρα από τον έλεγχο τους. Καμία επίσημη εξουσία δεν πρόκειται να παραδεχτεί ότι ενδεδιγμένα υπάρχει κάτι τόσο “παράξενο” και πέρα τους δικού της ελέγχου. Υπάρχει πλήθος επίσημων καταγραφών θεάσεων ακόμη και πάνω από τον λευκό οίκο ή στην τελετή έναρξης των ολυμπιακών αγώνων του Λονδίνου το 2012. Θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι και εάν είναι αυτά τα ιπτάμενα αντικείμενα προσπαθούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους ώστε να παραδεχτούν οι αρχές την ύπαρξη της. Η θεατρικότητα με την οποία οι θεάσεις UFO μας δείχνουν ότι γίνεται προετοιμασία του εδάφους ώστε να αρχίσουμε να κατανοούμε κάτι αρκετά πιο σύνθετο απότι ειμαστε σε θέση να κατανοήσουμε. Τα ιπτάμενα αντικείμενα είναι σε θέση να μετασχηματίζουν τον χρόνο, χώρο και ενέργεια. Θα ήταν τραβηγμένο να πούμε οτι απλά πρόκειται για μυστικά κυρνητικά προγράματα.

Για να δούμε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα εάς πάρουμε μια αναλογία: Μια απομονωμένη φυλη στον αμαζόνιο με προτόγονες ικανότητες και γνώσεις θα δουν ένα συμβατικό αεροπλάνο και θα πουν ότι προκείται για θεότητα και θα την ονομάσιουν αναλόγων με τις θρησκευτικές τους παραδόσεις. Θα περιγράφαν τους επιβαίνοντες του αεροπλάνου με απίστευτες ικανότητες και θα επινοούσαν μια μυθολογία ώστε να ερμηνεύσουν τις θεάσεις τους. Αυτό που είδαν είναι απόλυτα αληθές, η εξήγηση τους για το αεροπλάνο περιορίζεται στις κοινωνικές παραδόσεις. Οι ερευνητές έχουν καταγράψει μύθους και παραδόσεις που αφορούν θεούς και υπερόντα σε πρωιμους πολιτισμούς με παρόμοιες περιγραφές των όντων αυτων (γκρίζοι π.χ.) με αυτές σήμερα, περικλύονται κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικο πλαίσιο. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε σε θέση σαν προηγμένη τεχνολογική κοινωνία ότι ειμαστε σε θέση κατανόησουμε τα φαινόμενα αυτά

Για να αρχίσουμε να κατανούμε όλα αυτά τα φαινόμενα, πρέπει να μην κάνουμε χρήση κοινωνικών/πολιτισμικών ετικετών. Ο μόνος τρόπος να κατανοήσουμε όλα αυτά είναι διαμέσου της επιστημονικής οδού, συλλεγόντας δεδομένων, αναλύωντας τα και βγάζοντας συμπεράσματα που συνάυδουν με την συγχρονη συμπαντική φυσική. Η συμπεριφορά των ανεξήγητων ιπτάμενων αντικείμενων δείχνει οτι θέλουν να κάνουν την παρουσία τους αισθητή. Όπως οι ανθρωπολόγοι ειναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν επιχειρούν να επικοινωνήσουν με μια απομονομένη φυλή, ένας εξελιγμένος εξωγηινός πολιτισμός θα πρέπει να είναι αντιστοίχως προσεκτικός.

Βασικό κίνητρο της ερευνας μου στο παρεξημένο αυτό αντικείμενο είναι η περιέργεια. Δεν έχω σκόο να καταλήξω σε  παγιωμένα συμπεράσματα, αλλά κύριως να αφυπνίσω την λογική σκέψη. Ορισμένοι ασχολούνται με το αντικείμενο της Ουφολογίας περιορίζονται σε κλειστά συστήματα σκέψης και δημιουργούν αιρέσεις που δεν διαφέρουν από τις περιοριστικές Θρησκίες. Το αντιμετώπιζω σαν ένα σύνθετο και πολυδιάστατο επιστημονικό αντικείμενο που μόλις αρχίσαμε να κατανοούμε. Η αναζήτηση πανω στο αντικείμενο αυτό δεν έχει τέλος και όρια και συνεχώς ανακαλύπτουμε νέα ευρήματα. Όπως η αλήθεια που αποτελεί ένα fractal χωρίς τέλος


This everalasting series i feel to eager to continue publishing reflects a personal search on a untapped subject, so much misunderstood and laughed upon. I’ve watched so many documentaries, amateur youtube videos and started reading some very thought provoking books from some qualified researchers on that field. Jaquees Vallee, Budd Hopkings and John Mack to name a few. Especially Vallee, a French astronomer, scientist and UFO researcher who managed to keep his head clear and conduct pure scientific research on that field. He strongly disagrees on the “Extra Terrestrial” term just as visitors from other planets etc. He acknowledges that as a human society we stand quite immature in order  to understand what all those strange phenomena and those puzzling testimonials from witnesses. He claims that we are dealing with something stranger than we could expect.

His insights on the spectrum of UFOlogy exceed society’s perceptional and educational capacities. He names them Ultra Terrestrials, which make them differ not only from where they come from, but from what dimention and time they actually come from. That can be a logical conclution taking in mind that the field on New Cosmology and Astophysics aknolegdes theoritcaly at least that time travel is feasable and that other hidden dimentions do excist. We are starting to realize that an advanced intelligent lifeform may be able to manipulate time, space and gravity. Taking in mind the data and tesimonies from witness may confirm that hypothesis. Vallee follows a strict scientific path of investigation, concluding things only by the analysis of his data, and trying to disconnect his thought system from that of mainstream society, even from mainstream UFOlogy. We would have to agree that the field of UFOlogy may be misleading and the people that mostly represent it are not even researchers and scientists. So evidently society doesn’t still take UFOsseriously.

Society usually needs to feel secure, safe and a Goverment’s confession on knowing part of the truth would probably cause social chaos. In my opinion the Governments worldwide have acknowledged unofficially strange phenomena, which probably are more they can control and handle. No official authority would publically say that there is “something” utterly strange and uncontrolable because we all know that every authority wants to show everyone who’s in charge. There have been documented sightings over the White House, Phoenix Lights and London 2012 Olympics. We would have to conclude that what ever they are, they are trying to communicate something to society and make the officials admit something strange is going on. The theatrical style of UFO sightings show us that we are being prepared in order to understand something more complex we would ever imagine. The crafts show extraordinary abilities to bend time, space and energy. We would be fool to say that these are top secret government projects.

To see things more clearly we must put all this in an analogy. A secluded tribe in the amazon, with  primitive skills and education may see a flying plane and say that it actually is a god which they would name accordingly to their trribe’s traditions. They would give the beings in the plane extrodrinary abilities and possibly construct a mythology in order to be able to explain their sightings. What they saw may be true, though their explaination of a plane flying over the amazon forest is constricted to their educational and social constrains. Researchers have documented myths and traditions having to do with Gods and hyperbeings in primitive cultures which although are destribed physicaly the same as the Extra Terrestrials Greys, are embodied in a certain cultural descritpion. We must be fool to say that we, as advanced western humans, are able to understand all this strangeness. The “Extra Terrestrial” label is similar to the analogy of saying that they are just Gods from above.

In order to start to understand these strange phenomena we must dissattach ourselves from cultural/social constraints or labels. The only way we can start to make sense of all this, is through a strict scientific path, collecting data, analyzing them and then trying to make conclusions taking in mind the advances on theoretic physics today. The pattern and behavior of all this strange phenomena seem to consist a systematic effort of someone trying be seen in public. To make us start wonder and puzzle ourselves what may be out there. As western humans we must be very cautious when contacting a secluded amazonian tribe, a much more advanced culture that us needs to take the same cautious steps.

My motivation on compiling these article series is driven by pure curiosity  My aim is not to make anyone conclude anything, rather to wake up one’s analytic and logical mind set. People tend to constrain themselves even in the UFOlogy field to certain thought systems and cults, with a similar narrow view of  narrow minded Religions. I treat all these as an untapped complex scientific field, which we are just starting to understand. The spectrum may involve intelligence and biology so much different than we know it. I would never think that seeking the truth leads to an end where we could say, aha know we know it all. The truth is a constant path, where regardless of how we dig, we still discover new things. Truth is just like a fractal, with no end to be seen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: